กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 

         - ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - เอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - คุณลักษณะเครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ

         - ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - คุณลักษณะเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 44 เครื่อง

         - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 การซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 75 เครื่อง ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

         - ข้อกำหนดคุณสมบัติ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

       -    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6 การจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถระหว่างสถาบันภาษาและคณะศิลปศาสตร์ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

            ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

       -   โครงการ ปรับปรุงลานจอดรถระหว่างสถาบันภาษาและคณะศิลปศาสตร์ ออกแบบโดย งานพัฒนากายภาพระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

       -   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

       -   ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถ ระหว่างสถาบันภาษาและคณะศิลปศาสตร์

 

     - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7 การซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 933 หลอด พร้อมติดตั้ง ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

       -  เอกสารร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 933 หลอด พร้อมติดตั้ง ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       -   ข้อกำหนดรายละเอียดเฉพาะ หลอดไฟ LED จำนวน 933 หลอด  พร้อมติดตั้ง

 

 

                - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5 การจ้างจ้างติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561   

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (Terms of Reference: TOR) งานจัดจ้างติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

                          - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 1

                          - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสอนราคา (TOR) ไฟล์ที่ 2

                          - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 3

  • ปรับปรุงการรับฟังคำวิจารณ์การจ้างติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                - ร่างประกาศและเอกสารประกอบ

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 1

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 2

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 3

                 - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ และครุภัณฑ์ ประหยัดพลังงานฯ มธ.ศูนย์พัทยา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4 การจ้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ และครุภัณฑ์ ประหยัดพลังงานฯ มธ.ศูนย์พัทยา ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

                 - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา ( Terms of Reference:TOR) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ และ ครุภัณฑ์ ประหยัดพลังงานภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

  • รับฟังคำวิจารณ์การประกวดราคาจ้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ  และครุภัณฑ์ ประหยัดพลังงานฯ มธ.ศูนย์พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

                -  ร่างประกาศและเอกสารประกอบ

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR)

 

               - เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               - แบบงานสถาปัตยกรรม แบบรายละเอียดสำหรับประกวดราคา และรายการประกอบแบบพร้อมรายการคำนวณ (Construction Drawing for Bidding) ไฟล์ที่ 1

               - แบบงานสถาปัตยกรรม แบบรายละเอียดสำหรับประกวดราคา และรายการประกอบแบบพร้อมรายการคำนวณ (Construction Drawing for Bidding) ไฟล์ที่ 2

               - แบบงานสถาปัตยกรรม แบบรายละเอียดสำหรับประกวดราคา และรายการประกอบแบบพร้อมรายการคำนวณ (Construction Drawing for Bidding) ไฟล์ที่ 3

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 1

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 2

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 3

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 4

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 5

               - ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

Go to top