กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน

                  - แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ 

                - แบบแสดงใบสำคัญค้างจ่าย

      หมายเหตุ  การยืมเงิน  ผู้ยืมจะได้รับเงินยืมเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร โดยผู้ยืมแนบเอกสารสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมระบุ E-mail ในสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

                        เพื่อแจ้งการโอนเงิน  ยกเว้น 3 ธนาคาร ที่ไม่สามารถโอนเงินได้ ดังนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ (สอมธ.)

                - แบบแสดงใบสำคัญค้างจ่าย

  • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               - บันทึกข้อความ ศธ.0516.05 / ว50

               - พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

               - ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

  • แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (กรณีมอบอำนาจให้หน่วยงงาน)

              - หมวดจัดซื้อ / จัดจ้าง

              - หมวดตอบแทนใช้สอย

              - หมวดสวัสดิการ

Go to top