กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน

      1. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 86 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      2. สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 89 ลงวันที่ 2562 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      3. สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 97 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      4. สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 98 ลงวันที่ 10 กัน่ยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      5. สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0405.7/ 100 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      6. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ 0402.5/ว414 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      7. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.3/ว 447 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน

      9. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 457 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

    10. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 124 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา

           1. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 59 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน new60              

           2. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 67 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน new60

           3. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 74 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน new60

          4. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 75 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน new60

          5. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0405.7/ว 77 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน new60

          6. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางที่ 0418.6/24372 ลงวันที่ 11 มิถุนายน  2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วย  อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ 2562 new60

          7. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 350 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง new60

          8. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ 04054/ว 354/ว 357 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เรื่อง คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียง กันตามกฏหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562  new60

          9. สำเนาหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 new60

         10. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 374 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 new60

          11. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 111 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ควบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้น  ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดื่อน กรกฏาคม 2562  new60

      1. หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ

          หน่วยงานของรัฐ

       2. หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยา

           แห่งชาติกำหนด

       3. หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.7/ว 224 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

       4. หนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 68 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

       5. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 69 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ

           (Dialyzer Reprocessor)

                  - แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ 

                - แบบแสดงใบสำคัญค้างจ่าย

      หมายเหตุ  การยืมเงิน  ผู้ยืมจะได้รับเงินยืมเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร โดยผู้ยืมแนบเอกสารสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมระบุ E-mail ในสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

                        เพื่อแจ้งการโอนเงิน  ยกเว้น 3 ธนาคาร ที่ไม่สามารถโอนเงินได้ ดังนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ (สอมธ.)

                - แบบแสดงใบสำคัญค้างจ่าย

  • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               - บันทึกข้อความ ศธ.0516.05 / ว50

               - พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

               - ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

  • แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (กรณีมอบอำนาจให้หน่วยงงาน)

              - หมวดจัดซื้อ / จัดจ้าง

              - หมวดตอบแทนใช้สอย

              - หมวดสวัสดิการ

Go to top