กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน

       1. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 04052/2394 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 เรื่อง ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

       2. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กรท) 0433.2/ว 471 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมี การประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

       3. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.3/ว 476 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

       4. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.3/ว 498 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความไม่โปร่งใส่ในการก่อสร้างภาครัฐ

       5. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 513 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั่งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

       6. สำเนาหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 520 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

       7. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

       8. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 138 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง บัญชีวัตกรรมไทย

       9. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 3 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

      1. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 86 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      2. สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 89 ลงวันที่ 2562 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      3. สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 97 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      4. สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 98 ลงวันที่ 10 กัน่ยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      5. สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0405.7/ 100 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      6. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ 0402.5/ว414 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      7. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.3/ว 447 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน

      9. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 457 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

    10. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 124 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา

           1. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 59 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน               

           2. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 67 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

           3. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 74 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

          4. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 75 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

          5. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0405.7/ว 77 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

          6. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางที่ 0418.6/24372 ลงวันที่ 11 มิถุนายน  2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วย  อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ 2562 

          7. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 350 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง 

          8. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ 04054/ว 354/ว 357 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เรื่อง คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียง กันตามกฏหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562  

          9. สำเนาหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

         10. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 374 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

          11. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 111 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ควบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้น  ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดื่อน กรกฏาคม 2562  

      1. หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ

          หน่วยงานของรัฐ

       2. หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยา

           แห่งชาติกำหนด

       3. หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.7/ว 224 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

       4. หนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 68 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

       5. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 69 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ

           (Dialyzer Reprocessor)

                  - แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ 

                - แบบแสดงใบสำคัญค้างจ่าย

      หมายเหตุ  การยืมเงิน  ผู้ยืมจะได้รับเงินยืมเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร โดยผู้ยืมแนบเอกสารสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมระบุ E-mail ในสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

                        เพื่อแจ้งการโอนเงิน  ยกเว้น 3 ธนาคาร ที่ไม่สามารถโอนเงินได้ ดังนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ (สอมธ.)

                - แบบแสดงใบสำคัญค้างจ่าย

  • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               - บันทึกข้อความ ศธ.0516.05 / ว50

               - พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

               - ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

  • แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (กรณีมอบอำนาจให้หน่วยงงาน)

              - หมวดจัดซื้อ / จัดจ้าง

              - หมวดตอบแทนใช้สอย

              - หมวดสวัสดิการ

Go to top