กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/8/2563 การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

      -  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/6/2563 การจ้างเหมาบริหารจัดการกลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

      - ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2563 จ้างเหมาบริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตามประกาศ กองคลัง     

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

      - ข้อกำหนดจ้างเหมาบริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายสารเสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

      - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2563 การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัย 

        ธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

      - ข้อกำหนดคุณสมบัติ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างระบบจัดการสอบสมรรถนะตามแนวทาง GREATS จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 30/2562 การจ้างระบบจัดการสอบสมรรถนะตามแนวทาง GREATS จำนวน 1 ระบบ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรม  

        ศาสตร์ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

      - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 31/2562 การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่

       13 สิงหาคม 2562

       - รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

       - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 24 การซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 

      - ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

      - ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

      - ข้อกำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดคุณสมบัติ เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

       - ร่างประกาศ จ้างติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมงานเดินสายในห้องประชุมของส่วนกลาง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       - ร่างเอกสาร เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมงานเดินสายในห้องประชุมของส่วนกลาง จำนวน ๑ ระบบ

       - ข้อกำหนดคุณสมบัติ ติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมงานเดินสายในห้องประชุมของส่วนกลาง จำนวน ๑ ระบบ

      - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ลิฟท์โดยสารสำหรับคนพิการพร้อมติดตั้งประจำอาคารวิศิษฏ์อักษร จำนวน 1 ชุด

      - หลักเกณฑ์การประเมินราคาซื้อลิฟท์โดยสารสำหรับคนพิการพร้อมติดตั้งประจำอาคารวิศิษฏ์อักษร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  

              - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๒/๒๕๖๑ การเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                 ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

              - ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

              - ข้อกำหนดการเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ  

              - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

       ตามประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

              - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔ การจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                 ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

              - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

              - รายละเอียดแนบท้ายประกาศ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

              - ในการพิจารณาขอให้ใช้เกณฑ์ในการจัดจ้างตามเกณฑ์คุณภาพ 

              - รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ 62 

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะรัฐศาสตร์
 3. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 4. คณะเศรษฐศาสตร์
 5. คณะศิลปศาสตร์ ไฟล์ 1

        คณะศิลปศาสตร์ ไฟล์ 2

    6. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

    7. สถาบันภาษา

    8. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย

    9. วิทยาลัยสหวิทยาการ

    10.กองกิจการนักศึกษา

    11.สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

    12.กองทรัพยากรมนุษย์

    13.กองคลัง

    14.กองนิติการ

    15.กองวิเทศสัมพันธ์

    16.กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์

     17.สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

     18.สถาบันไทยคดีศึกษา

     19.สำนักงานประสานงานศูนย์การศึกษา มธ.ลำปาง

     20.สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  

 • ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบบริการการเรียนการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบบริการการเรียนการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงต้นไม้  พื้นที่สวน ทำความสะอาดถนนและกำจัดวัชพืชในคูคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงต้นไม้  พื้นที่สวน ทำความสะอาดถนนและกำจัดวัชพืชในคูคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

              - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐ การจ้างจ้างเหมารับ-ส่งบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

                ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

 • ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเช่ารถตู้ มธ.ศูนย์พัทยา จำนวน 1 คัน 

              - เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๙ การเช่ารถตู้ มธ.ศูนย์พัทยา จำนวน 1 คัน ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

 • ประกาศกองคลัง มหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

             - ประกาศกองคลัง มหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๐ การจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

      ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

            - ขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

                    - เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) จ้างเหมาบริหารจัดการกลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย 62

                    - หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ขอให้ใช้เกณฑ์ในการจัดจ้างตามเกณฑ์คุณภาพ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    - เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย 62

                    - หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ขอให้ใช้เกณฑ์ในการจัดจ้างตามเกณฑ์คุณภาพ

 • รับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจ้างเหมารับ-ส่งบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 ส.ค.61

                    - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารับ-ส่งบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                    - ข้อกำหนดการจ้างรับ - ส่งบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                    - เส้นทางการเดินรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     - รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตงาน จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีงบประมาณ 2562

                     - การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดจ้างที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

                     - คณะนิติศาสตร์

                     - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

                     - คณะรัฐศาสตร์

                     - คณะเศรษฐศาสตร์

                     - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

                     - คณะศิลปศาสตร์

                     - คณะศิลปกรรมศาสตร์

                     - คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

                     - สถาบันภาษา

                     - วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

                     - คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกสาร 1

                     - คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกสาร 2

                     - สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                     - คณะแพทยศาสตร์ เอกสาร 1

                     - คณะแพทยศาสตร์  เอกสาร 2

                     - คณะพยาบาลศาสตร์

                     - คณะทันตแพทยศาสตร์

                     - คณะสหเวชศาสตร์

                     - คณะสาธารณสุขศาสตร์

                     - หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี)

                     - กองทรัพยากรมนุษย์

                     - กองคลัง

                     - กองกิจการนักศึกษา

                     - กองบริการการศึกษา

                     - กองแผนงาน

                     - กองบริหารศูนย์รังสิต

                     - กองบริหารการวิจัย

                     -ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

                     -ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม่  พื้นที่สวน ทำความสะอาดถนน และกำจัดวัชพืชในคูคลอง

            - ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

            - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เลขที่ 17/2561 การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ กองคลัง

              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 9 ส.ค. 61

            - ข้อกำหนดคุณสมบัติ การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

           - ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

          - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

          - การกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร

          - รายละเอียดงวดงานการจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จก่อสร้างอาคารการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร ระยะเวลา 210 วัน

          - แบบรูปรายการ 1

          - แบบรูปรายการ 2

         - ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - เอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - คุณลักษณะเครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ

         - ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - คุณลักษณะเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 44 เครื่อง

         - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 การซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 75 เครื่อง ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

         - ข้อกำหนดคุณสมบัติ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

       -    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6 การจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถระหว่างสถาบันภาษาและคณะศิลปศาสตร์ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

            ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

       -   โครงการ ปรับปรุงลานจอดรถระหว่างสถาบันภาษาและคณะศิลปศาสตร์ ออกแบบโดย งานพัฒนากายภาพระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

       -   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

       -   ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถ ระหว่างสถาบันภาษาและคณะศิลปศาสตร์

 

     - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7 การซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 933 หลอด พร้อมติดตั้ง ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

       -  เอกสารร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 933 หลอด พร้อมติดตั้ง ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       -   ข้อกำหนดรายละเอียดเฉพาะ หลอดไฟ LED จำนวน 933 หลอด  พร้อมติดตั้ง

 

 

                - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5 การจ้างจ้างติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561   

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (Terms of Reference: TOR) งานจัดจ้างติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

                          - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 1

                          - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสอนราคา (TOR) ไฟล์ที่ 2

                          - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 3

 • ปรับปรุงการรับฟังคำวิจารณ์การจ้างติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                - ร่างประกาศและเอกสารประกอบ

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 1

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 2

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 3

                 - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ และครุภัณฑ์ ประหยัดพลังงานฯ มธ.ศูนย์พัทยา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4 การจ้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ และครุภัณฑ์ ประหยัดพลังงานฯ มธ.ศูนย์พัทยา ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

                 - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา ( Terms of Reference:TOR) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ และ ครุภัณฑ์ ประหยัดพลังงานภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

 • รับฟังคำวิจารณ์การประกวดราคาจ้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ  และครุภัณฑ์ ประหยัดพลังงานฯ มธ.ศูนย์พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

                -  ร่างประกาศและเอกสารประกอบ

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR)

 

               - เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               - แบบงานสถาปัตยกรรม แบบรายละเอียดสำหรับประกวดราคา และรายการประกอบแบบพร้อมรายการคำนวณ (Construction Drawing for Bidding) ไฟล์ที่ 1

               - แบบงานสถาปัตยกรรม แบบรายละเอียดสำหรับประกวดราคา และรายการประกอบแบบพร้อมรายการคำนวณ (Construction Drawing for Bidding) ไฟล์ที่ 2

               - แบบงานสถาปัตยกรรม แบบรายละเอียดสำหรับประกวดราคา และรายการประกอบแบบพร้อมรายการคำนวณ (Construction Drawing for Bidding) ไฟล์ที่ 3

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 1

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 2

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 3

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 4

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 5

               - ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

Go to top