กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองคลังมีการจัดโครงสร้างการบริหารบุคคล และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนภูมิในภาพที่ 1.1 และ 1.2 

 

ภาพที่ 1.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารบุคคลของกองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top