กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นโยบายการดำเนินงาน 

          เพื่อให้ภารกิจของกองคลังบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานไว้ 5 ด้าน 

ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ

 • พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบกองทุน และงบประมาณรายได้หน่วยงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ และนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดระบบการจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกำหนดเวลา เพื่อเป็นประโยชน์การมหาวิทยาลัยในการวางแผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑื เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการบริการให้กับบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ

 • จัดระบบการสั่งซื้อวัสดุทั่วไปให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้แต่ละหน่วยงานต่างได้วางแผนการใช้วัสดุ และกองคลังจะได้ดำเนินการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ เพื่อประหยัดงบประมาณ ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน
 • จัดทำผังการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบขั้นตอนและระยะเวลาของการดำเนินการในแต่ละเรื่องเป็นการให้บริการเชิงรุกกับบุคลการในหน่วยงานต่าง ๆ
 • จัดทำระบบการแจ้งข้อมูลเงินเดือน เงินโอนอื่น ๆ และภาษีสะสมสำหรับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสามารถรับทราบข้อมูลรายได้และวางแผนการเงินได้
 • จัดทำระบบเพื่อออกใบรับรองการหักภาษีให้กับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยภายในเดือนมกราคมของทุกปี
 • จัดทำคู่มือทางด้านการเงินและการคลังให้กับผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าใจระเบียบการเงิน การคลังได้รวดเร็ว
 • สำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการในด้านต่าง ๆ ของกองคลัง เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ด้านการบริหารบุคคล

 • จัดระบบการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และให้มีการทบทวนหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสิมความก้าวหน้าในหน้าที่ของบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้กองคลังเป็นศูนย์ข้อมูล และให้คำปรึกาาทางด้านการเงิน การคลัง แก่หน่วยงานต่ง ๆ
 • ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ขวัญและกำลังใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหาของบุคลากรภายในกองคลัง

 

ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารอย่างเป็นระบบ
 • สร้างระบบการติดต่อออนไลน์สำหรับบุคลากรที่สะดวกต่อการใช้งาน
 • จัดระบบดูแลอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบำรุงรักษา การจัดหาทดแทนได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
 • สร้างระบบสำรองและป้องกันฐานข้อมูลด้านการเงินการคลัง เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของฐานข้อมูล
 • พัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของกองคลัง

 

ด้านการบริหารจัดการ

 • วางระบบและขั้นตอนในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในกองคลัง พิจารณาลดขั้นตอนในแต่ละกระบวนงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการเผยแพร่ขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้หน่วยงานและบุคลากรที่ต้องการติดต่อกับกองคลังได้รับทราบขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
 • นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
Go to top