กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภารกิจ

          กองคลังเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย และจากกองทุนประเภทต่าง ๆ การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุตามวงเงินงบประมาณ การรับและจ่ายเงิน รวมถึงการบันทึกบัญชีจัดทำรายงานการเงิน เสนอต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย การบริหารการลงทุน หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การพิจารณาการขออนุมัติโครงการบริการสังคมของหน่วยงานต่าง ๆ การพิจารณาร่างระเบียบทางการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ และประสานงานให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กองคลัง แบ่งโครงสรางการบริหารงานเป็น 6 งาน ซึ่งในแต่ละงานมีหน้าที่ ดังนี้

งานการเงิน

  • รับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมจากการจัดการศึกษา เงินทุนการศึกษาและอื่น ๆ
  • จ่ายเงินทุกประเภทให้กับเจ้าหนี้ภายนอกและบุคลากรภายใน
  • จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง
  • จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มธ.
  • ควบคุมดูแลหลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนดำเนินการลงทุนหาผลประโยชน์ตามมติคณะกรรมการพิจารณารายได้จากเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย
  • แจ้งการจ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินให้กับบุคลากรภายใน
  • ออกใบรับรองการหักภาษีให้กับบุคลากรภายใน
  • กำกับดูแลหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุน การเปิดบัญชี ซื้อพันธบัตรต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์เงินลงทุนตามมติสภามหาวิทยาลัย
  • การปรับปรุงและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์
Go to top