กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

  • ตารางกำหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์
  • ชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559
  • แนวทางปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  • หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
  • หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
  • หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
Go to top