กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมวดการคลังและพัสดุ

  1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และระเบียบต่างๆในการบริหารงบประมาณ

           - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561     

           - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

           - ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562

           - ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562

           - หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562

           - หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

           - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562

Go to top