กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ข้อมูลบุคลากรกองคลัง

     กองคลังมีบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 87 คน แบ่งออกเป็น

  • ข้าราชการ จำนวน 35 คน
  • พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 คน
  • พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว จำนวน 22 คน
  • ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) จำนวน 5 คน
  • พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว (นักการภารโรง) จำนวน 1 คน 

 

ผู้บริหารกองคลัง

       

Dr somchai 1

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุภัทรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

Dr supawhic 1

อาจารย์ ศุภวิช  สิริกาญจน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

3102001698970

 

นางสาวปรัชญา  รัตนจินดา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Jiraporn 1

 

 นาง จิราพร  อรุณโชติ
 รักษาการแทนหัวหน้างานการเงิน

 

staff7 5

 

 

นางสาวปรารถนา  ทรัพย์สงค์
     หัวหน้างานบัญชี

 

5120100070027

 

นางเกษร  แพ่งนคร
หัวหน้างานรายได้

staff6 25    

 

นายสมโภช  จังวิบูลย์ศิลป์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

 

   

กองคลัง

   

    

 staff4 14

 

นางจำเรียง  สุดสระ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ เลขานุการกองคลัง    

 staff

นางสาวนิตยา  ช้างแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ เลขานุการกองคลัง    

 

งานการเงิน

        

Jiraporn 1

 

นางจิราพร  อรุณโชติ
รักษาการแทนหัวหน้างานการเงิน

3259800025386

 

นางดรุณี  เห็นไพรวัลย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff2 26

 

นางอัชรา  งามมุข
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff3 12

 

นางสาวส่งศรี  แสงคง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff3 13

 

นางพรรนาราย  บัวโรย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff2 15

 

นางอรวรรณ  ไกรดานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff2 16

 

นางศิริพร  นามประทาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff8 8

 

นางสุจิตรา  รักษาผล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff2 18

 

นางสาวภูษณิศา  จายะรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff2 19

 

นางสาวเครือฟ้า  จิตสุภา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff2 21

 

นางสาวฉัตรวิมล  รัตนจินดา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff7 15

 

นางสาวจิราภรณ์  จันทร์สว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

staff2 17

 

นางสาวพิมล  เกิดแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

staff2 23

 

นางรุ่งนภา  สุดสระ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff2 24

 

นางสาวกมลมาศ  ตนันท์ยุทธวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

staff5 22

 

นางขวัญเรือน  คุ้มวงษ์
พนักงานสถานที่ 

 

   

งานบัญชี

        
         

staff7 5

 

นางสาวปรารถนา  ทรัพย์สงค์
หัวหน้างานบัญชี

men นายนิกร  สุนทรโกมล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
staff4 13

 

นางภัทรภรณ์  เปลี่ยนสร้าง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff8 11

 

นางสาวดวงใจ  รุจิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff7 8

 

นางสาวลักขณา  อ่อนน้อม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff4 15

 

นางสมจิตต์  โตสัมฤทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

staff4 16

 

นางหฤทัย  ทิมแสง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff8 13

 

นางสาวรักขณา  บุญมี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff8 12

 

นางสมพิศ  ตั้งตน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

staff8 21

 

นางสาวอลิสา  พิกุลน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff8 14

นางสาววรรณา  ภู่ดี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff4 19

 

นางสาวปทุมวัน  ใจกระจ่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff4 20

 

นางสาวสุรีพร  พรหมพล
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff4 18

 

นางสาวสุภัทร  ไพจิตโรจนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

staff4 22

 

นางสาวธิดา  จันทวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff4 21

 

นางสาวนันทกา  อินขำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff4 26

 

นางสุนันท์  แดงเจริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

staff8 15

 

 

นางสาวศุภพิชญ์  ยี่ภู่
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff8 16

นางวิไลพร  แพงทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff8 23

 

นางช่อทิพย์  สนแก้ว
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

 

งานรายได้

 

5120100070027

 

นางเกษร  แพ่งนคร
หัวหน้างานรายได้

staff5 15

 

นางสาวศรียุพา  อัจฉรารุจิ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff7 7

 

นางสาววาสนา  สารสัมฤทธิ์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff7 6

 

นางสาวมนภัสสร  แสงคำสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

staff5 17

 

นางสาวอารีวรรณ  นาคสนธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff5 18

 

นางสาวนิตยา  ชูวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 staff5 20

 

นางสาวอรอนงค์  อ่อนมา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff5 19

 

นางสาวจิราพร  ไผ่นวล
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

3101900604071

 

นางสาววาสนา  ผ่อนผกา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

jan

 

นางสาวกิ่งมณีทิพย์  ช่างแต่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

staff7 9

 

นางสาววรารัตน์  ปิยะวัฒนาพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

staff7 12

 

นางสาวนิติยา  เรืองเนตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

staff7 14

 

นางจำนงค์  จันทร์รูปงาม
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

 

งานพัสดุ

 

staff6 25

นายสมโภช  จังวิบูลย์ศิลป์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

staff6 15

นางพิมพ์วิไล  ชื่นพันธุ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

staff6 16

 

นางสาวจันทนา  ทีวะทัศน์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

staff6 18

 

 

นางสาวเมทิกา  อุ่นอกพันธุ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 

staff6 24

นายเฉลิม  จิณะแสน
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

staff6 23

นางพรพรรณ  ราชแสง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

staff6 26

 

นางสาวศรันยา  สาราณิยกิจ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

staff6 27

 

นายชยุต  ปาลวัฒน์วิไชย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

staff6 29

 

นางสาวเจษฎาภรณ์  นาคา
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

staff6 31

 

นายวัชรพงษ์  พูลสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

staff6 28

 

นางธารินี หอมดอก
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

staff6 22

 

นางสาวชไมพร  จันทิมา
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 staff6 32

 

นางสาวมาลัย  ทองเอี่ยม
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 staff6 35

 

นางสาวณัฐจิรา  แป้นทอง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

staff4 31

 

นางสาวนัทรียา  อัมพรวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

staff6 33

 

นายดิเรก  ฉิมแป้น
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

Go to top