กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คู่มือการใช้งานระบบ Oracle

  • การบริหารงานงบประมาณ
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
  • การขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
  • การตั้งหนี้
  • การเบิกจ่ายเงิน
  • การตรวจสอบบัญชี
Go to top