กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติกองคลัง

               กองคลังได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกอง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2520 แบ่งเป็น 6 กอง คือ

  • กองคลัง
  • กองกลาง
  • กองการเจ้าหน้าที่
  • กองกิจการนักศึกษา
  • กองบริการการศึกษา
  • กองแผนงาน

           ขอบข่ายงานของกองคลัง แบ่งเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ และงานพัสดุ แทนการแบ่งเป็นแผนก (เดิมเป็นแผนกการเงิน แผนกบัญชี และแผนกพัสดุในสังกัดงานเลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานด้านงบประมาณเดิมรวมในแผนกบัญชี)

         ในปี 2529 มหาวิทยาลัยได้ขยายการเรียนการสอนบางส่วนไปยังศูนย์รังสิต กองคลังได้จัดส่งข้าราชการกองคลังไปช่วยงานด้านการเงินและพัสดุที่เกิดขึ้นที่ศูนย์รังสิตจนต่อมาในปี 2531 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองงานศูนย์รังสิตขึ้นอีก 1 กอง จึงให้งานคลังและพัสดุ

         ในปี 2535 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมติให้แบ่งส่วนราชการในกองคลัง สำนักงานอธิการบดีเพิ่มขึ้นอีก 1 งาน คือ งานรายได้ ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม.0202/2786 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2535 ทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดหารายได้จากที่ราชพัสดุ การจัดทำโครงการบริการสังคม ดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย และการจัดหาหรือระดมทุนของมหาวิทยาลัย

         ต่อมาในปี 2540 มหาวิทยาลัยได้ขยายให้ศูนย์รังสิตเป็นหน่วยเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ณ คลังจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 เฉพาะในส่วนงบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ) ซึ่งเป็นงบประมาณในส่วนของกองงานศูนย์รังสิต และคณะที่อยู่ที่ศูนย์รังสิตให้อยู่ในความรับผิดชอบของงานคลังและพัสดุศูนย์รังสิต

         ในปี 2548 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างของสำนักงานอธิการบดีอีกครั้ง โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 14/2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 มีมติอนุมัติข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2548 มีการปรับภาระงานในกองเดิมและจัดตั้งสำนักงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองเพิ่มขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้กองในสำนักงานอธิการบดีรวมทั้ง กองคลัง ต้องย้ายไปปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิต จึงให้โอนงานคลังและพัสดุศูนย์รังสิตจากกองงานศูนย์รังิตมาสังกัดกองคลัง เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยอยู่ในหน่วยเดียวกัน โดยมีการจัดตั้งงานเพิ่ม 1 งาน คือ งานตรวจก่อนจ่าย

         ในเดือนพฤศจิกายน 2549 กองคลังย้ายไปปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิต โดยแบ่งเป็น 6 งาน คือ งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ งานบัญชี งานรายได้ และงานตรวจก่อนจ่าย ทั้งนี้ให้บุคลากร 6 คน ปฏิบัติงานอยู่ที่ท่าพระจันทร์ เพื่อปฏิบัติงานด้านการรับ-จ่ายเงิน

Go to top