กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานงบประมาณคงเหลือ

คณะ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • สถาบันภาษา
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 • วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
Go to top