กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการสอบราคา / ประกวดราคา

      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1  รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       1  รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       กลุ่มอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC-2 และ SC-3 มธ.ศูนย์รังสิต  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       อิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)

       เฉลิมพระเกียรติ มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      อาคารปิยชาติ  มธ.ศูนย์รังสิต  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        1 ชุด  วิธีเฉพาะเจาะจง

      9 ชุด  วิธี  E-bidding

      7 ชุด  วิธีE-bidding

      จำนวน 6 ชุด  วิธีE-bidding

       อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ชั้น5 อาคารกิตติวัฒนา)โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 485 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

      2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายศูนย์กลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก 

      3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

      4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

      5. ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา รายการ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

      เอกสารชุดที่ 1  เอกสารชุดที่ 2  เอกสารชุดที่ 3  เอกสารชุดที่ 4  เอกสารชุดที่ 5

       จำนวน  4,500 ใบ (รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้าย) (10) โดยวิธีคัดเลือก

      เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

  • ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4

       รายละเอียด ชุดที่ 1, รายละเอียด ชุดที่ 2 

       เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบทดสอบสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทยผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test) ผู้เสนอราคาดีที่สุด ได้แก่  บริษัท 802 ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

       เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ VirtualStudio  ผู้เสนอราคาดีที่สุด ได้แก่ บริษัท รามอินทรา  อินเตอร์เทรด  จำกัด

       เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ผู้เสนอราคาดีที่สุด ได้แก่ บริษัท ดีไทย โปรเฟสชันนัล เซอร์วิส จำกัด

 

 

 

 

Go to top