กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการสอบราคา / ประกวดราคา

      เอกสารชุดที่ 1  เอกสารชุดที่ 2  เอกสารชุดที่ 3  เอกสารชุดที่ 4  เอกสารชุดที่ 5

       จำนวน  4,500 ใบ (รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้าย) (10) โดยวิธีคัดเลือก

      เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

  • ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4

       รายละเอียด ชุดที่ 1, รายละเอียด ชุดที่ 2 

       เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบทดสอบสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทยผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test) ผู้เสนอราคาดีที่สุด ได้แก่  บริษัท 802 ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

       เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ VirtualStudio  ผู้เสนอราคาดีที่สุด ได้แก่ บริษัท รามอินทรา  อินเตอร์เทรด  จำกัด

       เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ผู้เสนอราคาดีที่สุด ได้แก่ บริษัท ดีไทย โปรเฟสชันนัล เซอร์วิส จำกัด

 

 

 

 

Go to top