กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กองคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารด้านการเงิน การคลังไปสู่ความสำเร็จด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และคุ้มค่า

พันธกิจ

กองคลังจัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้รับบริการอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนและบริการทางด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและโปร่งใส

Go to top