กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

      ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาสำหรับห้องสมุด

      ชื่อโครงการ ขออนุมัติจ้างเหมาขับรถรางก๊าซ NGV

      ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริหารจัดการกลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

      ชื่อโครงการ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๒ ตู้ 

      ชื่อโครงการ ตู้แช่แบบ ๒ ประตู จำนวน ๓ ตู้ 

      ชื่อโครงการ เครื่องตีป่นตัวอย่างอหาร จำนวน ๑ เครื่อง

      ชื่อโครงการ เครื่องเขย่าสารและควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง

      ชื่อโครงการ กล้องจุลทรรศน์แบบ sterio จำนวน ๕ เครื่อง

      ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

      ชื่อโครงการ ใช้บริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ชื่อโครงการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักตกค้างในตัวอย่าง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      ชื่อโครงการ เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดเชื้อจุลินทรีย์อย่างละเอียด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      ชื่อโครงการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะร่วมกับการวัดมวลระบบหลอดแก้ว 4 แกน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      ชื่อโครงการ  จ้างเหมาขับรถรางก๊าซ NGV จำนวน 3 คัน

      ชื่อโครงการ  จ้างรถโดยสารรับ - ส่งแบบใช้พลังงานไฟฟ้า  ภายใน มธ. ศูนย์รังสิต 

      ชื่อโครงการ  จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งภายใน ศูนย์รังสิต (รถก๊าซ NGV)  จำนวน 5 คัน

      ชื่อโครงการ  จ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก  มด  แมลงและหนูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ชื่อโครงการ  โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา  มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

      ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มธ.ศูนย์พัทยา  จำนวน 1 รายการ

 

 

เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้ Chrome, Firefox , IE 11 ขึ้นไป

Go to top