กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานบริหารอาคารและสถานที่ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มธ.ท่าพระจันทร์

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานบริหารอาคารสถานที่ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มธ.ท่าพระจันทร์

งานก่อสร้าง

  • ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  new60

      - ราคากลาง)

      - ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง

      - ขอบเขตของงาน ( TOR )

      - งวดงานและการจ่ายเงิน

  • ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผ่าตัดอัจฉริยะ ( Thammasat intelligence operating roow : TUiOR) ชั้น 2 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 จำนวน 6 ห้อง มธ. ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 รายการ new60

        1.TUiOR_DRAWING

        2.TUiOR_SPEC

        3.TUiOR_ขอบเขตงาน (TOR)

        4.TUiOR_พื้นที่ใช้สอย

        5. ขอกำหนดขอบเขตงานห้องผ่าตัดอัจฉริยะ

        6. งวดงานและการจ่ายเงิน

        7.เอกสารประกวดราคาจ้าง-รวมอัจฉริยะ

        8.ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องผ่าตัดอัจฉริยะ ( Thammasat intelligence operating roow : TUiOR) ชั้น 2 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 จำนวน 6 ห้อง มธ. ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง   หลวง จ.ปทุมธานี 1 รายการ

  • จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี new60

      - ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

      - ข้อกำหนดขอบเขตของงานและร่างประกาศ

           1.แบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

           2.แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  [ ชุดที่ 1 ]  [ ชุดที่ 2 ]

           3.บบงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

           4.แบบภูมิสถาปัตยกรรม (โครงสร้าง)

           5.แบบภูมิสถาปัตยกรรม (อาคาร A,B,C,D,E,F,G)  [ ชุดที่ 1 ] [ ชุดที่ 2 ]

           6.แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

           7.บบสถาปัตยกรรม (อาคาร A)

           8.บบสถาปัตยกรรม (อาคาร B,C,D)

           9.บบสถาปัตยกรรม (อาคาร F)

         10.บบสถาปัตยกรรม (อาคาร G)

         11.แบบสถาปัตยกรรม (อาคาร H)

         12.แบบสถาปัตยกรรม (อาคาร I โรงครัว)

         13.รายการคำนวณโครงสร้าง

         14.รายการประกอบแบบครุภัณฑ์

         15.ายการประกอบแบบภูมิสถาปัตยกรรม(hardscape) เช็คแล้ว

         16.รายการประกอบแบบภูมิสถาปัตยกรรม(softscape) เช็คแล้ว

         17.รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

         18.รายการประกอบแบบวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

          19.รายการประกอบแบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เช็คแล้ว

          20.รายการประกอบแบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง เช็คแล้ว

          21.รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม เช็คแล้ว

          22.TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารปฎิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

          23.ประกวดราคาศตรววษที่ 21

          24.ราคากลาง-รวม ปร.4 ปร.5 ปร.6

          25.รายละเอียดงวดงานและการจ่ายเงิน

              - ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 รายการ

              - TU-MED_พื้นที่ใช้สอย - งวดงาน - แผนงาน

              - TU-MED_รวมไฟล์ Drawing เล่ม 1-6  [ ชุดที่ 1]  [ ชุดที่ 2 ] [ ชุดที่ 3] [ ชุดที่ 4] [ ชุดที่ 5] [ ชุดที่ 6] [ ชุดที่ 7] [ ชุดที่ 8] 

              - รวม BOQ

              - รวม spec เล่ม 1-6 [ ชุดที่ 1 ] [ ชุดที่ 2 ] [ ชุดที่ 3 ] [ ชุดที่ 4 ] [ ชุดที่ 5 ] [ ชุดที่ 6 ] [ ชุดที่ 7 ] [ ชุดที่ 8 ] [ ชุดที่ 9 ] [ ชุดที่ 10 ] [ ชุดที่ 11 ] [ ชุดที่ 12 ] [ ชุดที่ 13 ] [ ชุดที่ 14 ]

  • ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผ่าตัดอัจฉริยะ ( Thammasat intelligence operating roow : TUiOR) ชั้น 2 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 จำนวน 6 ห้อง มธ. ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 รายการ new60

        - TUiOR_DRAWING

        - TUiOR_SPEC

        - TUiOR_ขอบเขตงาน (TOR)

        - TUiOR_พื้นที่ใช้สอย

        - ขอกำหนดขอบเขตงานห้องผ่าตัดอัจฉริยะ

        - งวดงานและการจ่ายเงิน

        - เอกสารประกวดราคาจ้าง-รวมอัจฉริยะ

  • จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี new60

      - ราคากลาง

      - ข้อกำหนดขอบเขตของงานและร่างประกาศ

           แบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

           2แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

           แบบงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

           แบบภูมิสถาปัตยกรรม (โครงสร้าง)

           5แบบภูมิสถาปัตยกรรม (อาคาร A,B,C,D,E,F,G)

           แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

           แบบสถาปัตยกรรม (อาคาร A)

           แบบสถาปัตยกรรม (อาคาร B,C,D)

           แบบสถาปัตยกรรม (อาคาร F)

           แบบสถาปัตยกรรม (อาคาร G)

           แบบสถาปัตยกรรม (อาคาร H)

           แบบสถาปัตยกรรม (อาคาร I โรงครัว)

           รายการคำนวณโครงสร้าง

           รายการประกอบแบบครุภัณฑ์

           รายการประกอบแบบภูมิสถาปัตยกรรม(hardscape) เช็คแล้ว

           รายการประกอบแบบภูมิสถาปัตยกรรม(softscape) เช็คแล้ว

           17รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

           รายการประกอบแบบวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

           รายการประกอบแบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เช็คแล้ว

           รายการประกอบแบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง เช็คแล้ว

           รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม เช็คแล้ว

           TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารปฎิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

           ประกวดราคาศตรววษที่ 21

           ราคากลาง-รวม ปร.4 ปร.5 ปร.6

           รายละเอียดงวดงานและการจ่ายเงิน

              - ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 รายการ

              - TU-MED_พื้นที่ใช้สอย - งวดงาน - แผนงาน

              - TU-MED_รวมไฟล์ Drawing เล่ม 1-6 

              - รวม BOQ

              - รวม spec เล่ม 1-6

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

      ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาสำหรับห้องสมุด

      ชื่อโครงการ ขออนุมัติจ้างเหมาขับรถรางก๊าซ NGV

      ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริหารจัดการกลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

      ชื่อโครงการ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๒ ตู้ 

      ชื่อโครงการ ตู้แช่แบบ ๒ ประตู จำนวน ๓ ตู้ 

      ชื่อโครงการ เครื่องตีป่นตัวอย่างอหาร จำนวน ๑ เครื่อง

      ชื่อโครงการ เครื่องเขย่าสารและควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง

      ชื่อโครงการ กล้องจุลทรรศน์แบบ sterio จำนวน ๕ เครื่อง

      ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

      ชื่อโครงการ ใช้บริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ชื่อโครงการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักตกค้างในตัวอย่าง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      ชื่อโครงการ เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดเชื้อจุลินทรีย์อย่างละเอียด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      ชื่อโครงการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะร่วมกับการวัดมวลระบบหลอดแก้ว 4 แกน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      ชื่อโครงการ  จ้างเหมาขับรถรางก๊าซ NGV จำนวน 3 คัน

      ชื่อโครงการ  จ้างรถโดยสารรับ - ส่งแบบใช้พลังงานไฟฟ้า  ภายใน มธ. ศูนย์รังสิต 

      ชื่อโครงการ  จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งภายใน ศูนย์รังสิต (รถก๊าซ NGV)  จำนวน 5 คัน

      ชื่อโครงการ  จ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก  มด  แมลงและหนูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ชื่อโครงการ  โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา  มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

      ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มธ.ศูนย์พัทยา  จำนวน 1 รายการ

 

 

งานก่อสร้าง

      - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) ปรับปรุงสำนักงานกองบริการวิชาการ

  • ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

      - ราคากลาง

      - ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง

      - ขอบเขตของงาน ( TOR )

      - งวดงานและการจ่ายเงิน

  • ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผ่าตัดอัจฉริยะ ( Thammasat intelligence operating roow : TUiOR) ชั้น 2 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 จำนวน 6 ห้อง มธ. ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 รายการ new60

        1.TUiOR_DRAWING

        2.TUiOR_SPEC

        3.TUiOR_ขอบเขตงาน (TOR)

        4.TUiOR_พื้นที่ใช้สอย

        5. ขอกำหนดขอบเขตงานห้องผ่าตัดอัจฉริยะ

        6. งวดงานและการจ่ายเงิน

        7.เอกสารประกวดราคาจ้าง-รวมอัจฉริยะ

        8.ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องผ่าตัดอัจฉริยะ ( Thammasat intelligence operating roow : TUiOR) ชั้น 2 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 จำนวน 6 ห้อง มธ. ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง   หลวง จ.ปทุมธานี 1 รายการ

  • จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี new60

      - ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

      - ข้อกำหนดขอบเขตของงานและร่างประกาศ

           1.แบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

           2.แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  [ ชุดที่ 1 ]  [ ชุดที่ 2 ]

           3.บบงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

           4.แบบภูมิสถาปัตยกรรม (โครงสร้าง)

           5.แบบภูมิสถาปัตยกรรม (อาคาร A,B,C,D,E,F,G)  [ ชุดที่ 1 ] [ ชุดที่ 2 ]

           6.แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

           7.บบสถาปัตยกรรม (อาคาร A)

           8.บบสถาปัตยกรรม (อาคาร B,C,D)

           9.บบสถาปัตยกรรม (อาคาร F)

         10.บบสถาปัตยกรรม (อาคาร G)

         11.แบบสถาปัตยกรรม (อาคาร H)

         12.แบบสถาปัตยกรรม (อาคาร I โรงครัว)

         13.รายการคำนวณโครงสร้าง

         14.รายการประกอบแบบครุภัณฑ์

         15.ายการประกอบแบบภูมิสถาปัตยกรรม(hardscape) เช็คแล้ว

         16.รายการประกอบแบบภูมิสถาปัตยกรรม(softscape) เช็คแล้ว

         17.รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

         18.รายการประกอบแบบวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

         19.รายการประกอบแบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เช็คแล้ว

          20.รายการประกอบแบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง เช็คแล้ว

          21.รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม เช็คแล้ว

          22.TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารปฎิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

          23.ประกวดราคาศตรววษที่ 21

          24.ราคากลาง-รวม ปร.4 ปร.5 ปร.6

          25.รายละเอียดงวดงานและการจ่ายเงิน

              - ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 รายการ

              - TU-MED_พื้นที่ใช้สอย - งวดงาน - แผนงาน

              - TU-MED_รวมไฟล์ Drawing เล่ม 1-6  [ ชุดที่ 1]  [ ชุดที่ 2 ] [ ชุดที่ 3] [ ชุดที่ 4] [ ชุดที่ 5] [ ชุดที่ 6] [ ชุดที่ 7] [ ชุดที่ 8] 

              - รวม BOQ

              - รวม spec เล่ม 1-6 [ ชุดที่ 1 ] [ ชุดที่ 2 ] [ ชุดที่ 3 ] [ ชุดที่ 4 ] [ ชุดที่ 5 ] [ ชุดที่ 6 ] [ ชุดที่ 7 ] [ ชุดที่ 8 ] [ ชุดที่ 9 ] [ ชุดที่ 10 ] [ ชุดที่ 11 ] [ ชุดที่ 12 ] [ ชุดที่ 13 ] [ ชุดที่ 14 ]

เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้ Chrome, Firefox , IE 11 ขึ้นไป

Go to top