กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน

       - สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 423 ลงวันที่  30 กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease2019 (COVID-19))

        - สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.2/ว 461 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์)

         - สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 118 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน กันยายน 2563

         - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 146 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          - สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.4/ว 377 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง  การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

          - สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.4/ว 412 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4 และวันที่ 7 กันยายน 2563  เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชกเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563

           - สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 99 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

           - สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 111  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง  บัญชีนวัตกรรมไทย

           - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่  กค 0405.7/ว 121 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

           - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 122 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

           - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 124 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

           - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0405.7/ว 126 ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

           - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 132 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

           - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่  กค 0405.7/ว 133 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

           - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 134 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

           - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 137 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

           - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 138 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

           - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 143 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

           - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 144 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

         - สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 225 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา

         - สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

         - สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 290 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน

         - สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.2/ว 303 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

         - สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 83 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

         - สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว91 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศชึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มิถุนายน 2563 

         - สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว93 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

         - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 91 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

         - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 92 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 93 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 94 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 96 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 98 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 99 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 100 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 101 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 105 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

       - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 106 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

       - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 107 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

       - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 110 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

       - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 111 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

       - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 113 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

       - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.7/ว 117 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

       - สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่ อว 0221.1/ว136 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง จำนวน 6 เรื่อง

 

      -คำอธิบายรายการในแบบฟอร์ม “แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ”

      -แบบฟอร์ม  แบบแจ้งรายละอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ

      -ตัวอย่าง แบบแจ้งรายละอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ

      -การนำเงินคงเหลือส่งคืน 

           1.สำเนาหนังสือวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 151 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govenment Procurement : e-GP) เนื่องจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

           2.สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเก่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผบกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coranavirus Disease 2019(COVID-19))

           3.สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กรท)0433.3/ว173 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง กำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

           4.สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ  และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

           5.สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 63 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญ๙ีนวัตกรรมไทย เดือน มีนาคม 2563

           6.สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 71 ลงวันที่ 30 เมษายน 25563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

           7.สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 73 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  เรื่อง โปรแกรม Cucern-K version 30 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)

           8.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 46 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

           9.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 47 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          10.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 59 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          11.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 66 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          12.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 67 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          13.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 70 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          14.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 76 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          15.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 78 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          16.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 79  ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          17.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 84 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          18.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 85 ลงวันที่่ 14 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          19.สำเนาหนังสือเวียนของส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ ที่ ทส 14103/200 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้

           1.สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.2/ว 81 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integity Pact)

           2.สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           3.สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่องซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาณกรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19  (Coronavirus Disease 2019(COVID-19))

           4.สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 108 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2560  มาตรา103 วรรคหนึ่ง(2) หรือ (4)

           5.สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง  การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา  เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์  หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))

           6.สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินก่ารกรณ๊การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19))

           7.สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 125 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากในระบบ  e-GP

           8.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 39 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

           9.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 40 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          10.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 43 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          11.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 45 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          12.สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 07312/ว 59 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย.สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 07312/ว 59 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

      (ฉบับที่ 2)  new60

      (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) new60

         1.สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 47 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(e-Goverment Procurement : e-GP)

          2.สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ  ที่ นร 0731.2/ว 51 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

          3.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0405.7/ว 24 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          4.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0405.7/ว 25 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          5.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0405.7/ว 28 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          6.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0405.7/ว 36 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

          7.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0405.7/ว 37 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

         8.สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0405.7/ว 38 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

  • งานพัสดุ กองคลัง ขอส่งสำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง จำนวน 1 ฉบับ และสำนักงบประมาณจำนวน 1  ฉบับ และกระทรวงการคลัง จำนวน 9 ฉบับ new60

         1.สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 38 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างฯ

         2.หนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 42 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

         3.หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 04057/ว 147 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

         4.หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 04057/ว 151 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        5.หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 04057/ว 2 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        6.หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 04057/ว 6 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        7.หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 04057/ว 9 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        8.หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 04057/ว 10 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        9.หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 04057/ว 11 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        10.หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 04057/ว 12 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

        11.หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 04057/ว 18 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

       1. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 04052/2394 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 เรื่อง ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

       2. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กรท) 0433.2/ว 471 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมี การประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

       3. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.3/ว 476 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

       4. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.3/ว 498 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความไม่โปร่งใส่ในการก่อสร้างภาครัฐ

       5. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 513 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั่งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

       6. สำเนาหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 520 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

       7. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

       8. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 138 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง บัญชีวัตกรรมไทย

       9. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 3 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

      1. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 86 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      2. สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 89 ลงวันที่ 2562 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      3. สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 97 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      4. สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 98 ลงวันที่ 10 กัน่ยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      5. สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0405.7/ 100 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

      6. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ 0402.5/ว414 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      7. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.3/ว 447 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน

      9. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 457 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

    10. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 124 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา

           1. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 59 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน               

           2. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 67 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

           3. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 74 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

          4. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.7/ว 75 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

          5. สำเนาหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0405.7/ว 77 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

          6. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางที่ 0418.6/24372 ลงวันที่ 11 มิถุนายน  2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วย  อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ 2562 

          7. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 350 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง 

          8. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ 04054/ว 354/ว 357 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เรื่อง คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียง กันตามกฏหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562  

          9. สำเนาหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

         10. สำเนาหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 374 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

          11. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 111 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ควบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้น  ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดื่อน กรกฏาคม 2562  

      1. หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ

          หน่วยงานของรัฐ

       2. หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยา

           แห่งชาติกำหนด

       3. หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.7/ว 224 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

       4. หนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 68 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

       5. สำเนาหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 69 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ

           (Dialyzer Reprocessor)

                  - แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ 

                - แบบแสดงใบสำคัญค้างจ่าย

      หมายเหตุ  การยืมเงิน  ผู้ยืมจะได้รับเงินยืมเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร โดยผู้ยืมแนบเอกสารสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมระบุ E-mail ในสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

                        เพื่อแจ้งการโอนเงิน  ยกเว้น 3 ธนาคาร ที่ไม่สามารถโอนเงินได้ ดังนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ (สอมธ.)

                - แบบแสดงใบสำคัญค้างจ่าย

  • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               - บันทึกข้อความ ศธ.0516.05 / ว50

               - พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

               - ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

  • แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (กรณีมอบอำนาจให้หน่วยงงาน)

              - หมวดจัดซื้อ / จัดจ้าง

              - หมวดตอบแทนใช้สอย

              - หมวดสวัสดิการ

Go to top