ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

               -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 137/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บเสียงฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 5 ชุมนุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

                -เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3 ประกวดราคาเช่าเช่ารถตู้ มธ.ศูนย์พัทยา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

                 -เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดาต้าเซ็นเตอร์แบบโมดูลาร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที 21 สิงหาคม 2566

                  -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 138/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ถนนสัญญาธรรมศักดิ์และถนนตลาดวิชา มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสสตร์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566ลุมทางเดิน ถนนสัญญาธรรมศักดิ์และถนนตลาดวิชา มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสสตร์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

                     -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 132/2566  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์เป็นพื้นที่กิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566

                    -เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่      ประกวดราคาเช่ารถตู้ มธ.ศูนย์พัทยา  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์  ลงวันที่    สิงหาคม 2566

                    -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่่มิใช่งานก่อสร้าง

                    -ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) เช่ารถตู้ มธ.ศูนย์พัทยา จำนวน 1 คัน

                     -เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดาต้าเซ็นเตอร์แบบโมดูล่าร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่   สิงหาคม 2566

                     -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

                     -ข้อกำหนด จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดาต้าเซ็นเตอร์แบบโมดูลาร์

                    -ขอบเขตของงาน (Terns of Reference:TOR) รายการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน  ถนนสัญญาธรรมศักดิ์  และถนนตลาดวิชา มธ.ศูนย์รังสิต  จำนวน 1 งาน

                    -งวดงานและการจ่ายเงิน

                    -รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน  ถนนสัญญาธรรมศักดิ์และถนนตลาดวิชา มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน

                    -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ถนนสัญญาธรรมศักดิ์และถนนตลาดวิชา มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่     สิงหาคม 2566

                     -แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

                     -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

                     -การกำหนดการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ถนนสัญญาธรรมศักดิ์และถนนตลาดวิชา มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน

                     -แบบก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ถนนสัญญาธรรมศักดิ์ และะถนนตลาดวิชา มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน

                    -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บเสียงฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 5 ชุมนุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่  สิงหาคม 2566

                    -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

                    -แบบโครงการจ้างปรับปรุงห้องเก็บเสียงฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 5 ชุมนุม จำนวน 1 งาน

                    -แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

                    -รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องเก้บเสียงฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 5 ชุมนุม จำนวน 1 งาน

                    -ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) รายการงานจ้างปรับปรุงห้องเก็บเสียงฝ่านศิลปวัฒนธรรม 5 ชุมนุม  จำนวน 1 งาน

                    -การดำเนินงานทั่วไป สำหรับการปรับปรุง- ก่อสร้าง

                    -หนังสือ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

                    -งวดงาน โครงการรายการงานจ้างปรับปรุงห้องเก็บเสียงฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 5 ชุมนุม จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

                    -แบบสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

         -แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ชื่องาน รายการขยายถนนทิวสน  มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน

         -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

       -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่.....................การจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงวันที่.......................

        -การแบ่งงวดงาน โครงการ: อาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์)

        -ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)

                      -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 104/2566 การจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินถนนตลาดวิชา และถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566

                      -งวดงาน โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินถนนตลาดวิชา และถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักศึกษา กลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

                      -แบบแสดง ผังอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ถนนตลาดวิชาและถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน

                      -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินถนนตลาดวิชา และถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน

                      -ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินถนนตลาดวิชา และถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักศึกษา กลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน

                      -แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ถนนตลาดวิชา และถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน

 

                     -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 103/2566 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการน้ำเสียเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

                     -รายการประกอบแบบครุภัณฑ์

                     -แบบแสดงพื้นที่ก่อสร้าง

                     -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

                     -การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน

                     -การดำเนินงานทั่วไป สำหรับการปรับปรุง-ก่อสร้าง

                     -ข้อกำหนดรายละเอียดงาน

                     -ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)

                     -แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

                    -ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและการเมือง "วังหน้า-ธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)" จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    -แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง พัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและการเมือง "วังหน้า-ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)" จำนวน 1 งาน

                    -ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TERM OF REFERENCE:TOR) โครงการ: พัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและการเมือง "วังหน้า-ธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)" จำนวน 1 งาน

                    -(สำเนา) เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

                    -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                    -แบบแสดงพื้นที่ก่อสร้าง

                    -แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา 

                   -ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับการเรียนการสอน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

                   -ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

                   -สารบัญแบบ

                   -การดำเนินงานทั่วไป สำหรับการปรับปรุง-ก่อสร้าง

                   -แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6

                   -แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4

                   -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

                   -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มืใช่งานก่อสร้าง

                 -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้งอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

                -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

               -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

               -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

               -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

               -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

               -ราคากลาง  เอกสารแนบ1

               -ราคากลาง  เอกสารแนบ2

               -ราคากลาง เอกสารแนบ3

               -ราคากลาง  เอกสารแนบ4

               -ราคากลาง  เอกสารแนบ5

              -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่.........................การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารโดมบริหาร  ชั้น 2 จำนวน 1 งาน ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  ธันวาคม 25565

              -ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) รายการปรับปรุงห้องน้ำอาคารโดมบริหาร ชั้น 2  จำนวน 1 งาน

              -ประกาศกองคลัง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารโดมบริหาร ชั้น 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ รายการปรับปรุงห้องน้ำอาคารโดมบริหาร ชั้น 2 จำนวน 1 งาน

              -แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

              -แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

 

             -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่....................การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการน้ำเสียเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1รายการ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่   พฤศจิกายน 2565

             -ขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการน้ำเสียเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

             -แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

             -การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการน้ำเสียเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

             -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

             -ปรับปรุงห้องปฏิบัติการน้ำเสียเพื่อการเรียนการสอน  และการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

             -ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการน้ำเสียเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

 

                -ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอตลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รา่ยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 -ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) ปรับปรุงห้องเรียนอาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

                 -การดำเนินงานทั่วไป สำหรับการปรับปรุง-ก่อสร้าง

                 -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง)

                 -แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

                 -รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน และข้อกำหนดทั่วไปของครุภัณฑ์

                 -รายการประกอบแบบ

              -ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี วศ.๑๐๘ และวศ.๑๐๙ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี วศ.108 และ วศ.109 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1รายการ

              -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง)

              -รายการประกอบแบบ

              -แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

            -ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วจ.๗๐๖ ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วจ.๗๐๖ ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             -ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วจ.706  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

             -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง)

             -รายการประกอบแบบ

             -แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

          -ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึม และรอยแตกร้าวผนังภายนอกพร้อมทาสีเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าภายในตัวอาคารสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารและครุภัณฑ์การศึกษาภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          -ร่างขอบเจตของงาน (Terms Of Reference:TOR) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึม และรอยแตกร้าวผนังภายนอกพร้อมทาสี เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าภายในตัวอาคารสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารและครุภัณฑ์การศึกษาภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

          -การดำเนินงานทั่วไป สำหรับการปรับปรุง-ก่อสร้าง

          -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง)

          -โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึม และรอยแตกร้าวผนังภายนอกพร้อมทาสี เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าภายในตัวอาคารสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารและครุภัณฑ์การศึกษาภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

          -แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

                     - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 35/2565 การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายกาาร ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565

                     - ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)

                     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดวรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

      - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

                    -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2564 

                    -ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)

                    -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในวานจ้างก่อสร้าง

                    -ใบประมาณการ

                    -แบบสรุปค่าก่อสร้าง

                    -ผังรวมโครงการ

                    -โรงคัดบรรจุต้นแบบสำหรับผลิตผลเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลฯ

                  -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียส้าหรับห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ ต้าบลปงยางคก อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง ๑ รายการ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

                  -ตารางแสดงวงเงิน

                  -ขอบเขตงาน(TOR)

                  -โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับห้องปฏบัติการฯ

                  -แบบแสดงรายการ  ปริมาณ และราคา

                  -รายการวัสดุประกอบแบบแสดงรายการ

                   -แบบ ปร.4  แผ่นที่ 1/5

              -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL๒ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

               -ขอบเขตงาน (TOR)

               -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

               .-แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

                -ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL๒ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL๒ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ

                -แบบ3D

             - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและ การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ

             - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

             -ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

             -แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

             - แปลน

             -แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

       - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

       - โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์  ศูนย์พัทยา

        -TOR โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์  ศูนย์พัทยา

         - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ชั้น ๒ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

         - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)

 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องฝึกปฎิบัติการและคลินิกทันตกรรมนักศึกษา ชั้น ๓-๘ อาคารราชสุดา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ

         - ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องฝึกปฎิบัติการและคลินิกทันตกรรมนักศึกษา ชั้น ๓-๘ อาคารราชสุดา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

         - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)

             -  ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

              - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้  ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

              - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

              - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่.... การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์  ตำบลคลองหนึ่งฯ

              - รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน  ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้  ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตำบลคลองหนึ่งฯ

              - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

 • จ้างเหมาปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการและคลินิกทันตกรรมนักศึกษา  ชั้น 3-8 อาคารราชสุดา  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ร่างวิจารณ์แบบ

              -  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่.......การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการและคลินิกทันตกรรมนักศึกษา  ชั้น 3-8 อาคารราชสุดา  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่  พฤศจิกายน 2563

              -  ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TERM OF REFERENCE:TOR)

              -  การแบ่งงวดงานและการจ่ายงาน

              -  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

              -  แบบสรุปค่าก่อสร้าง

              -  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการและคลินิกทันตกรรมนักศึกษา ชั้น 3-8 อาคารราชสุดา  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               -   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่.........การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม เป็นศูนย์บริการเภสัชกรรมอุตสาหกรรม  คณะเภสัชศาสตร์    ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองสอง  จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ  ตามประกาศ  กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                -  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการปรับปรุงพื้นที่  ชั้น10 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม เป็นศูนย์บริการเภสัชกรรมอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ฯ

                -  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

                -  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

                -  โครงการปรับปรุงพื้นที่ ฯ แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

                -  แบบฟอร์ม

(e-bidding)

ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

        -   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

        -   ร่างขอบเขตของงาน TOR (Terms of Reference)

        -   แปลนพื้นที่ปรับปรุง

        -  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

        -  โครงการปรับปรุงสำนักงานกองแผนงาน มธ. ศูนย์รังสิต

      (e-bidding) 

      อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ (ครั้งที่ 2)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 -  โครงการปรับปรุงคันชะลอความเร็ว ออกแบบโดย หมวดออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม กองบริหารศูนย์รังสิต

               -   ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) 

               -   รายละเอียดประกอบแนบ

               -   เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               -   ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

               -  โครงการปรับปรุงคันชะลอความเร็ว

      โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

                -   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

     เชิญชวนทั่วไป

             หน่วยงาน:   งานพัสดุ   กองคลัง  ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563  

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์กายวิภาคและฝึกทักษะคลินิกแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Anatomy and Clinical Skill Training Center) ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 

            หน่วยงาน:   งานพัสดุ   กองคลัง  ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563

             หน่วยงาน:   งานพัสดุ   กองคลัง  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  

 • ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์กายวิภาค และฝึกทักษะ คลีนิคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Anatomy and Clinical

Skill Training Center) ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ                                        

 

 ไฟล์แนบ 7    ไฟล์แนบ 8     ไฟล์แนบ 9new60

       จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                     - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 91/2563  การจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์อุบัติภัยหมู่ (ชั้น 2 ด้านหน้าอาคารกิตติวัฒนา) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

       ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ลงวันที่  5 มีนาคม 2563

       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 89/2563 การจ้างเหมาปรับปรุงหน่วยตรววจผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ Non-Communicab Diseases NCDs ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์ 

       โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 รายการ ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563

      (e-bidding)

                     - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 88/2563 การจ้างเหมาปรับปรุุงพื้นที่เป็น Learning Center 24 Hrs.มธ.ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร

       จังหวัดลำปาง 1 รายการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563

                  - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 90/2563 การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุและ RDF มธ.ศูนย์รังสิต ฯ

                  - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) g]-muj 84/2563 การจ้าวก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 3 หลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

       (e-biding)

                    - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) เลขที่ 82/2563 การจ้างเหมาปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทันตกรรมฯ

       (e-bidding)

                   - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 83/2563 การจ้างเหมาปรัปปรุงห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์  ชั้น 4 ฯ

                   - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 85/2563 การจ้างเหมาปรับปรุงห้อง Co-Working Space คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ

                   - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 87/2563  การจ้างเหมาปรับปรุงท่อลอดประตูพหลโยธิน 3ฯ

       อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      (e-bidding) 

 • ประกาศ  กองคลัง รายการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ข้อเข่า ข้อสะโพก ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ(e-bidding)

                          - ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ข้อเข่า ข้อสะโพก ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ

                          - ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) ปรับปรุงศูนย์ข้อเข่า ข้อสะโพก ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

                           - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

                           - แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

                           - แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา   เอกสารแนบ 1          เอกสารแนบ 2               เอกสารแนบ 3               เอกสารแนบ 4

 • ประกาศราคากลางและ TOR  รายการจ้างเหมาปรับปรุงหน่วยตรวจผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ Non-Communicable Diseases NCDs ชั้น อาคารดุลโสภาคย์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

                          - แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง : งานก่อสร้าง ปรับปรุงหน่วยตรวจผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

                          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

                          - ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)

                         -  รายการปรับปรุงพื้นที่เป็น Learning Center 24 Hrs. มธ.ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1รายการ

                         - ใบแสดงปริมาณงาน ราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่เป็น Learning Center 24 Hrs. มธ.ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1รายการ  ตามเอกสารแนบ 1      เอกสารแนบ 2

       ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

                        - ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรัรบปรุงห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนตามมาตราฐานความปลอดภัยทางชีววิทยา (ห้อง 415 , 419/2) ชั้น 4 คณะสหเวชศาสตร์ฯ

                        - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                         - ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรัรบปรุงห้องปฏิบัติการของหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล (ห้อง 403 และ 404)ฯ

                         - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                   - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   - ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TERM OF REFERENCCE:TOR)โครงการปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทันตกรรมสำหรับนักศึกษาฐูรณาการแบบสหสาขาฯ

                   - รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

                   - ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

                   - แบบก่อสร้างโครงการ เอกสารแนบ 1

                                                         เอกสารแนบ 2

                                                         เอกสารแนบ 3

                    -  เอกสารประกวดจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                    -  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

                    - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)

                    - ใบแสดงปริมาณงาน ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฯ

                    - แบบแปลน โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ

                    - รายละเอียดรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฯ แนบ 1         แนบ 2            แนบ 3            แนบ 4            แนบ 5            แนบ 6           แนบ 7          แนบ 8

                     - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

                     - ขอบเขตของงาน( Terms of Reference:TOR)

                     - แบบสรุปค่าก่อสร้าง

                     - รายการประกอบแบบโครงการฯ

                     - โครงการปรับปรุงห้องฯ

                      - ประกวดราคาจ้างเหมา (e-bidding)

                      - รายการประกอบแบบ

                      - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

                      - โครงการปรับปรุงอาคารฯ

                      - ขอบเขตของงาน( Terms of Reference:TOR)

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงสายป้อนสำรองสำหรับกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มอาคารสถาบัน SIIT กลุ่มอาคารเรียนรวม

สังคมศาสตร์ SC-2  และ SC-3 มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 74/2563 การจ้างเหมาปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงสายป้อนสำรองสำหรับกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มอาคารสถาบัน SIIT กลุ่มอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC-2 และ SC-3 มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 17

กุมภาพันธ์ 2563 

      จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

            - ประกาศเชิญชวนร่างวิจารณ์

            - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

            - ขอบเขตงาน

            - แบบแปลน

 
 

      1. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องจัดการเรียนการสอน ห้อง 100 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมระยะที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

          ปทุมธานี จำนวน 6 ชุด

     2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องจัดการเรียนการสอน ห้อง 60 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมระยะที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

         ปทุมธานี จำนวน 7 ชุด

     3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องจัดการเรียนการสอน ห้อง 50 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมระยะที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

         ปทุมธานี จำนวน 9 ชุด

      1. ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อชนิดคลาสทู ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวด    

          ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 003/2563

      2. ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดความถี่ต่ำและความถี่ต่ำและความถี่ปานกลาง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง 

          หลวง จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 002/2563

      3. ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา

          อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2563

      4. ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองแสดงภาคตัดขวางของสมอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา

          อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 004/2563

      5. ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคเคมิลูมิเนสเซ็นต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง

          หลวง จังหวัดปทุมธานี  1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 005/2563

      6. ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธี

          ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 006/2563

      7. ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ขณะออกกำลังกายแบบไร้สาย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง

          หลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 007/2563

      1. ขออนุมัติประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      2. ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 โครงการ

      1. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      2. ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

          กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (M(๖๒๑๒๐๐๑๕๑๓๐) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 • งานพัสดุ กองคลัง มธ. ขอประกาศเผยแพร่่ การจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา 522 และ 513 ชั้น 5 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 1,784,800 บาท (ตามเอกสารแนบ 

      1. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      2. ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่..... การซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต จำนวน 1 ระบบ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่.......ธันวาคม 2562

      - รายละเอียด ระบบเครือข่ายสารสนเทศอาคารกิจกรรมศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 ระบบ

      - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

      - เอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 27/2563 การซื้อการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 485 เครื่อง 
        ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

      - คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 485 เครื่อง

       - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/8/2563 การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

      -  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/6/2563 การจ้างเหมาบริหารจัดการกลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

      - ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2563 จ้างเหมาบริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตามประกาศ กองคลัง     

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

      - ข้อกำหนดจ้างเหมาบริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายสารเสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

      - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2563 การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัย 

        ธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

      - ข้อกำหนดคุณสมบัติ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างระบบจัดการสอบสมรรถนะตามแนวทาง GREATS จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 30/2562 การจ้างระบบจัดการสอบสมรรถนะตามแนวทาง GREATS จำนวน 1 ระบบ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรม  

        ศาสตร์ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

      - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 31/2562 การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่

       13 สิงหาคม 2562

       - รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

       - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 24 การซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 

      - ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

      - ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

      - ข้อกำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดคุณสมบัติ เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

       - ร่างประกาศ จ้างติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมงานเดินสายในห้องประชุมของส่วนกลาง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       - ร่างเอกสาร เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมงานเดินสายในห้องประชุมของส่วนกลาง จำนวน ๑ ระบบ

       - ข้อกำหนดคุณสมบัติ ติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมงานเดินสายในห้องประชุมของส่วนกลาง จำนวน ๑ ระบบ

      - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ลิฟท์โดยสารสำหรับคนพิการพร้อมติดตั้งประจำอาคารวิศิษฏ์อักษร จำนวน 1 ชุด

      - หลักเกณฑ์การประเมินราคาซื้อลิฟท์โดยสารสำหรับคนพิการพร้อมติดตั้งประจำอาคารวิศิษฏ์อักษร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  

              - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๒/๒๕๖๑ การเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                 ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

              - ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

              - ข้อกำหนดการเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ  

              - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

       ตามประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

              - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔ การจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                 ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

              - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

              - รายละเอียดแนบท้ายประกาศ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

              - ในการพิจารณาขอให้ใช้เกณฑ์ในการจัดจ้างตามเกณฑ์คุณภาพ 

              - รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ 62 

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะรัฐศาสตร์
 3. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 4. คณะเศรษฐศาสตร์
 5. คณะศิลปศาสตร์ ไฟล์ 1

        คณะศิลปศาสตร์ ไฟล์ 2

    6. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

    7. สถาบันภาษา

    8. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย

    9. วิทยาลัยสหวิทยาการ

    10.กองกิจการนักศึกษา

    11.สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

    12.กองทรัพยากรมนุษย์

    13.กองคลัง

    14.กองนิติการ

    15.กองวิเทศสัมพันธ์

    16.กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์

     17.สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

     18.สถาบันไทยคดีศึกษา

     19.สำนักงานประสานงานศูนย์การศึกษา มธ.ลำปาง

     20.สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  

 • ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบบริการการเรียนการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบบริการการเรียนการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงต้นไม้  พื้นที่สวน ทำความสะอาดถนนและกำจัดวัชพืชในคูคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงต้นไม้  พื้นที่สวน ทำความสะอาดถนนและกำจัดวัชพืชในคูคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

              - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐ การจ้างจ้างเหมารับ-ส่งบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

                ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

 • ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเช่ารถตู้ มธ.ศูนย์พัทยา จำนวน 1 คัน 

              - เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๙ การเช่ารถตู้ มธ.ศูนย์พัทยา จำนวน 1 คัน ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

 • ประกาศกองคลัง มหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

             - ประกาศกองคลัง มหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๐ การจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

      ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

            - ขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

                    - เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) จ้างเหมาบริหารจัดการกลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์และหอสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย 62

                    - หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ขอให้ใช้เกณฑ์ในการจัดจ้างตามเกณฑ์คุณภาพ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    - เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    - ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย 62

                    - หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ขอให้ใช้เกณฑ์ในการจัดจ้างตามเกณฑ์คุณภาพ

 • รับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจ้างเหมารับ-ส่งบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 ส.ค.61

                    - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารับ-ส่งบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                    - ข้อกำหนดการจ้างรับ - ส่งบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                    - เส้นทางการเดินรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     - รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตงาน จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีงบประมาณ 2562

                     - การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดจ้างที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

                     - คณะนิติศาสตร์

                     - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

                     - คณะรัฐศาสตร์

                     - คณะเศรษฐศาสตร์

                     - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

                     - คณะศิลปศาสตร์

                     - คณะศิลปกรรมศาสตร์

                     - คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

                     - สถาบันภาษา

                     - วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

                     - คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกสาร 1

                     - คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกสาร 2

                     - สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                     - คณะแพทยศาสตร์ เอกสาร 1

                     - คณะแพทยศาสตร์  เอกสาร 2

                     - คณะพยาบาลศาสตร์

                     - คณะทันตแพทยศาสตร์

                     - คณะสหเวชศาสตร์

                     - คณะสาธารณสุขศาสตร์

                     - หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี)

                     - กองทรัพยากรมนุษย์

                     - กองคลัง

                     - กองกิจการนักศึกษา

                     - กองบริการการศึกษา

                     - กองแผนงาน

                     - กองบริหารศูนย์รังสิต

                     - กองบริหารการวิจัย

                     -ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

                     -ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม่  พื้นที่สวน ทำความสะอาดถนน และกำจัดวัชพืชในคูคลอง

            - ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

            - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เลขที่ 17/2561 การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ กองคลัง

              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 9 ส.ค. 61

            - ข้อกำหนดคุณสมบัติ การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

           - ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

          - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

          - การกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร

          - รายละเอียดงวดงานการจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จก่อสร้างอาคารการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร ระยะเวลา 210 วัน

          - แบบรูปรายการ 1

          - แบบรูปรายการ 2

         - ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - เอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - คุณลักษณะเครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ

         - ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - คุณลักษณะเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 44 เครื่อง

         - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 การซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 75 เครื่อง ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

         - ข้อกำหนดคุณสมบัติ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

       -    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6 การจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถระหว่างสถาบันภาษาและคณะศิลปศาสตร์ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

            ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

       -   โครงการ ปรับปรุงลานจอดรถระหว่างสถาบันภาษาและคณะศิลปศาสตร์ ออกแบบโดย งานพัฒนากายภาพระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

       -   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

       -   ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถ ระหว่างสถาบันภาษาและคณะศิลปศาสตร์

 

     - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7 การซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 933 หลอด พร้อมติดตั้ง ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

       -  เอกสารร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 933 หลอด พร้อมติดตั้ง ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       -   ข้อกำหนดรายละเอียดเฉพาะ หลอดไฟ LED จำนวน 933 หลอด  พร้อมติดตั้ง

 

 

                - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5 การจ้างจ้างติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561   

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (Terms of Reference: TOR) งานจัดจ้างติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

                          - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 1

                          - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสอนราคา (TOR) ไฟล์ที่ 2

                          - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 3

 • ปรับปรุงการรับฟังคำวิจารณ์การจ้างติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                - ร่างประกาศและเอกสารประกอบ

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 1

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 2

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR) ไฟล์ที่ 3

                 - ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ และครุภัณฑ์ ประหยัดพลังงานฯ มธ.ศูนย์พัทยา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4 การจ้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ และครุภัณฑ์ ประหยัดพลังงานฯ มธ.ศูนย์พัทยา ตามประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

                 - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา ( Terms of Reference:TOR) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ และ ครุภัณฑ์ ประหยัดพลังงานภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

 • รับฟังคำวิจารณ์การประกวดราคาจ้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ  และครุภัณฑ์ ประหยัดพลังงานฯ มธ.ศูนย์พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

                -  ร่างประกาศและเอกสารประกอบ

                - รายละเอียดและข้อกำหนดการเสนอราคา (TOR)

 

               - เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               - แบบงานสถาปัตยกรรม แบบรายละเอียดสำหรับประกวดราคา และรายการประกอบแบบพร้อมรายการคำนวณ (Construction Drawing for Bidding) ไฟล์ที่ 1

               - แบบงานสถาปัตยกรรม แบบรายละเอียดสำหรับประกวดราคา และรายการประกอบแบบพร้อมรายการคำนวณ (Construction Drawing for Bidding) ไฟล์ที่ 2

               - แบบงานสถาปัตยกรรม แบบรายละเอียดสำหรับประกวดราคา และรายการประกอบแบบพร้อมรายการคำนวณ (Construction Drawing for Bidding) ไฟล์ที่ 3

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 1

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 2

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 3

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 4

               - รายการประกอบแบบหมวดงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ไฟล์ที่ 5

               - ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

Go to top