สนง.อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

      ชื่อโครงการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักตกค้างในตัวอย่าง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      ชื่อโครงการ เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดเชื้อจุลินทรีย์อย่างละเอียด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      ชื่อโครงการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะร่วมกับการวัดมวลระบบหลอดแก้ว 4 แกน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      ชื่อโครงการ  จ้างเหมาขับรถรางก๊าซ NGV จำนวน 3 คัน

      ชื่อโครงการ  จ้างรถโดยสารรับ - ส่งแบบใช้พลังงานไฟฟ้า  ภายใน มธ. ศูนย์รังสิต 

      ชื่อโครงการ  จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งภายใน ศูนย์รังสิต (รถก๊าซ NGV)  จำนวน 5 คัน

      ชื่อโครงการ  จ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก  มด  แมลงและหนูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ชื่อโครงการ  โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา  มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

      ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มธ.ศูนย์พัทยา  จำนวน 1 รายการ

 

เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้ Chrome, Firefox , IE 11 ขึ้นไป

Go to top