สนง.อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน

        นโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงาน                

                 -  คู่มือการจัดทำบัญชี

                 - (ภาคผนวก) รูปแบบงบการเงิน

        คู่มือการบันทึกบัญชี

                - คู่มือการบันทึกบัญชี ข้อ 1-3

                - คู่มือการบันทึกบัญชี ข้อ 4

                - คู่มือการบันทึกบัญชี ข้อ 5

                - คู่มือการบันทึกบัญชี ข้อ 6

                - คู่มือการบันทึกบัญชี ข้อ 7-9

                - คู่มือการบันทึกบัญชี ข้อ 10-15

                - คู่มือการบันทึกบัญชี ข้อ 16

                - แบบแสดงใบสำคัญค้างจ่าย

  • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               - บันทึกข้อความ ศธ.0516.05 / ว50

               - พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

               - ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

  • แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (กรณีมอบอำนาจให้หน่วยงงาน)

              - หมวดจัดซื้อ / จัดจ้าง

              - หมวดตอบแทนใช้สอย

              - หมวดสวัสดิการ

Go to top