กองคลัง
  บุคลากร
  ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  ระบบ Oracle
  ระบบ GFMIS
  ประกันคุณภาพ
  แบบฟอร์มต่างๆ
  WebLink
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กระทรวงการคลัง
  กรมบัญชีกลาง
  กรมสรรพากร
  ระบบ GFMIS
  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
  ข่าวสอบ/ประกวดราคา
  ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
  ผลการสอบ/ประกวดราคา
  รายงานงบประมาณคงเหลือ
  ฐานข้อมูลกฎหมาย
  กิจกรรม
  คำถามที่พบบ่อย
  แสดงความคิดเห็น

 

  ใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ทางอินเทอร์เน็ต

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา  ฉิมอ้อย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
อาจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
นางสาวอรุณศรี  เตชะดำรงสิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกรองแก้ว  โรจนโอฬารรัตน์
หัวหน้างานการเงิน
นายสุวัฒน์  รอดริน
หัวหน้างานบัญชี
นางสาวปรัชญา  รัตนจินดา
หัวหน้างานงบประมาณ
นางสุวิมล  สัมฤทธิ์ทรัพย์
หัวหน้างานพัสดุ
นางศิริกุล  บุญสมบัติ
หัวหน้างานรายได้
--ว่าง  --
หัวหน้างานตรวจก่อนจ่าย


  กองคลัง           บุคลากร           ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ           ระบบ Oracle           ประกันคุณภาพ           แบบฟอร์มต่างๆ
Copyright 2009, Financial Divisionfinance.tu.ac.th All rights reserved.
Designed by DesignMonster.com